Nieuwsartikel: uitwerking regeling tegemoetkoming energiekosten MKB

Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Het kabinet kijkt nog of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid.

TEK-regeling zo snel mogelijk van kracht

De minister streeft ernaar de TEK-regeling zo snel mogelijk van kracht te laten gaan. Hiertoe wordt er gebruikgemaakt van een modelmatige aanpak, waarbij het verbruik van de ondernemer niet op basis van daadwerkelijke gebruik en actuele prijs berekend wordt, maar geschat wordt op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs.

Hoe komt het MKB in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen: 

  • De MKB-ondernemer voldoet aan de Europese mkb-definitie; 
  • De MKB-ondernemer is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister; 
  • Het betreft een MKB-ondernemer met een minimale energie-intensiteit van 7%. 

Er is geen sprake meer van een minimale energieverbruiksdrempel. De ondernemer voldoet aan de energie-intensiteitseis als de energiekosten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet. Om te bepalen of bedrijven aan de energie-intensiteitseis voldoen, wordt hier op voorhand op getoetst.

https://www.scopeservices.nl/wp-content/uploads/2022/11/46d735dd3e00af5237533605bd8ba4e0.png
https://www.scopeservices.nl/wp-content/uploads/2022/11/46d735dd3e00af5237533605bd8ba4e0.png

Standaard jaarverbruik/afname

Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Dit zijn nauwkeurige prognoses van de netbeheerder voor het verbruik van de komende 12 maanden, gebaseerd op basis van historisch verbruik en verschillende projectiefactoren. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.

Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het CBS gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. 

Jaaromzet

De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022. Voor de meeste bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn.

https://www.scopeservices.nl/wp-content/uploads/2022/11/46d735dd3e00af5237533605bd8ba4e0.png
https://www.scopeservices.nl/wp-content/uploads/2022/11/46d735dd3e00af5237533605bd8ba4e0.png

Voorwaardelijk subsidiebedrag

Bij de verlening is sprake van een voorwaardelijk subsidiebedrag aangezien pas na afloop van de regeling duidelijk is wat de prijs gedurende de subsidieperiode was. Voor de berekening wordt in de rekenformule het standaard jaarverbruik/jaarafname gebruikt in combinatie met een verwijzing naar de modelprijzen van 2023. Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. De ondernemer ontvangt direct na de beslissing tot verlening een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Nadat een besluit is genomen, staat de subsidie na ongeveer vijf werkdagen op de rekening van de ondernemer. 

Vaststelling

Tijdens de vaststelling wordt de definitieve hoogte van de subsidie bepaald. Hiervoor wordt het standaard jaarverbruik/afname gebruikt met peildatum 1 januari 2023 en wordt er een nieuwe modelprijs (modelprijs 2023) berekend aan de hand van de gemiddelde gas- en elektraprijs in 2023 van de gegevens van het CBS. Als er sprake is van een te laag uitgekeerd subsidiebedrag bij het voorschot dan wordt dat bijbetaald en te veel betaalde gelden worden teruggevorderd. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers voor een deel van het verbruik tweemaal worden gecompenseerd. Omdat ook subsidie wordt verleend over de maanden november en december 2022 worden de subsidiabele kosten vermenigvuldigd met 14/12. 

https://www.scopeservices.nl/wp-content/uploads/2022/11/46d735dd3e00af5237533605bd8ba4e0.png
https://www.scopeservices.nl/wp-content/uploads/2022/11/46d735dd3e00af5237533605bd8ba4e0.png

Winstcriterium

Het kabinet kijkt of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo gericht mogelijk gegeven kan worden aan bedrijven die het nodig hebben. 

Bron: Min. EZK 19-12-2022 

Subsidieperiode

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Als er aan de toegangscriteria is voldaan, kan de subsidieverstrekking worden aangevraagd.

RVO voert de subsidieregeling uit. De subsidieaanvraag wordt door ondernemers gedaan in een digitaal loket van RVO. Vanaf het eerste kwartaal 2023 kan een aanvraag worden ingediend. De precieze datum van openstelling wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De ondernemer dient één aanvraag in voor de periode van november 2022 tot en met december 2023. De aanvraag bevat ten minste gegevens over de aanvrager, de gas-/elektriciteitsaansluitingen (EAN-nummers) van de aanvrager en de omzet over 2022.

Op een aanvraag voor subsidieverlening streeft RVO binnen acht weken na ontvangst een besluit te nemen. In de aanvraagfase wordt een besluit genomen over de toekenning van de subsidie en de uitbetaling van een voorschot op basis van het op dat moment verwachte verbruik van de ondernemer en de maximale vastgestelde compensatie. Een ondernemer kan tot zes weken na het besluit bezwaar aantekenen bij de RVO.

https://www.scopeservices.nl/wp-content/uploads/2022/11/46d735dd3e00af5237533605bd8ba4e0.png

Gerelateerde content

 

Geen OZB vanwege corona

 

Ontwikkeling van de LIV subsidie

 

Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelaties